Regulamnin Świadczenia Usług

§1 INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o sklepie: Strona sklepu centrumzaopatrzenia.eu jest własnością Anna Bartniczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Zaopatrzenia  Anna Bartniczak. Firma CentrumZaopatrzenia EU wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej z siedzibą przy ulicy Ekspresowej 7, 03-183 Warszawa oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Centrum Zaopatrzenia Anna Bartniczak

NIP FIRMY : 7962155850
Email:sklep@centrumzaopatrzenia.eu
Telefon: 603 400 027

Biuro obsługi klienta: 

ul. Ekspresowa 7 03-183 Warszawa czynne PN- PT 8:00 - 18:00

Oferta sklepu:

1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenia zamówienia.

2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT

4. Zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy a przedstawione wizualizacje stanowią inspiracje do produktu.

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrumzaopatrzenia.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

10. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

11. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

12. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem e-mail Klienta.

13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia


Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest szczegółowo informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wiadomości sms (w przypadku podania numeru telefonu komórkowego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia klient nie odbierze paczki. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

Czas realizacji zamówienia
Naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy.
Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się:

1. czas na skompletowanie zamówionych produktów;

2. czas na dostawę.

Obsługa Sklepu standardowo kompletuje zamówienie w 24 godziny od złożenia zamówienia w przypadku odbioru osobistego lub płatności przy odbiorze. Natomiast w pozostałych przypadkach po zaksięgowaniu wpłaty. Dostawa trwa - w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia - od 1 do 4 dni roboczych. Odpowiednio całkowity czas otrzymania zamówienia waha się od 1 do 3 dni roboczych.
Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są naruszone, sprawdź w obecności listonosza lub kuriera zawartość. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia lub braki w towarze, opisz to koniecznie na dokumencie przewozowym lub w protokole reklamacyjnym w obecności i z podpisem listonosza.

§4 USZKODZENIA, BRAKI W TRANSPORCIE I OPÓŹNIENIA

1. W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę telefonicznie lub mailowo;

3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą telefonicznie lub mailowo.

4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

5. W przypadku zaginięcia przesyłki: Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z  uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy
W przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Warunkiem odstąpienia jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. W przypadku odstąpienia Klient odsyła Towar na swój własny koszt. Do przesyłki należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT oraz wysłać na maila biuro@centrumzaopatrzenia.eu informację o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca zwraca poniesione przez Klienta koszty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres:

Centrum Zaopatrzenia 

ul. Ekspresowa 7 03-183 Warszawa

§6 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE I ZWROTY

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową oraz paragon fiskalny lub fakturę VAT.
Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty odbioru paczki od kuriera, zostanie wówczas także wysłana informacja o przyjęciu zwrotu/ reklamacji.
Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową). Wzór formularza reklamacyjnego można znaleźć tutaj.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Reklamacje produktów:

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady fabrycznej towaru, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z obsługą sklepu pod adresem e-mailowym: sklep@centrumzaopatrzenia.eu

Każdy wysyłany w ramach reklamacji towar musi zawierać dokument zakupu (paragon, faktura).

Reklamacji podlegają wady fabryczne produktów lub uszkodzenia podczas dostawy. - W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu konieczne jest spisanie protokołu uszkodzenia/druku reklamacyjnego sporządzonego w momencie odbioru towaru, w obecności listonosza lub pracownika firmy kurierskiej.

Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi (kolor) lub nieodpowiedni dobór kolorystyczny produktów. Różnice takie wynikają z różnych ustawień parametrów monitora i nie stanowią one podstaw do reklamacji. O dalszym przebiegu rozpatrywanej reklamacji poinformujemy maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, reklamowany produkt zostanie wymieniony na nowy (pełnowartościowy) lub zostanie zwrócona równowartość jego ceny, na podany przez klienta numer konta.

* Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub bez uprzedniej konsultacji. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom, przesyłka nie zostanie odebrana.

Reklamacje produktów można składać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnym pod tym adresem. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia


W przypadku gdy doręczona przesyłka nosi znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, należy spisać protokół szkody i nie przyjmować przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O w/w sytuacji proszę powiadomić Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom, należy w pilnym trybie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską, Klient powinien zgłosić fakt opóźnienia Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem wyjaśnienia i zaradzenia sytuacji. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Ponowna wysyłka lub spłata równowartości zamówienia będzie możliwa dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika, tj. po zwrocie zagubionej paczki do Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę odszkodowania za zagubioną przesyłkę.

Zwroty produktów:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki).

Produkty przesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane. Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru wraz z otrzymanym dokumentem zakupu (paragon lub faktura) na adres: KOSMETYKSHOP - ul. Ekspresowa 7 03-183 Warszawa. W przypadku zakupu na fakturę zostanie wystawiona faktura korygująca. Brak powyższych elementów (paragon lub faktura), będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.

Zwracany produkt musi być kompletny, nie otwierany, nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać wszystkie inne elementy, które posiadał w momencie sprzedaży. Rozpatrzenie reklamacji oraz zwrot pieniędzy nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.

§7  SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

Dostawa
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem kuriera DHL oraz Polskiej.

Kurier DHL
Paczki są dostarczane w godzinach 8:00 - 16:00 (czasem dłużej - zależy od dostarczającego kuriera) od poniedziałku do piątku. W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo, z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Centrum Zaopatrzenia - Anna Bartniczak przekazuje firmie DHL numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres. Regulamin firmy kurierskiej można sprawdzić na ich stronie.

Kurier Poczta Polska
Paczki są dostarczane w godzinach 8:00 - 16:00 (czasem dłużej - zależy od dostarczającego kuriera) od poniedziałku do piątku. W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo, z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Centrum Zaopatrzenia - Anna Bartniczak przekazuje firmie Poczta Polska numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres. 


Odbiór osobisty
Po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia, zamówione produkty można będzie odebrać w magazynie centralnym w Warszawie.

1. Magazyn Centralny Centrum Zaopatrzenia - ul. Jagiellońska 88 03-370 Warszawa

Zamówienie można odebrać w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia. Po upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane

§8 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Przelew 
Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych. W tytule przelewu prosimy koniecznie podawać numer zamówienia przesłane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę. 
Dane do przelewu: 
Numer konta : PL 85 1090 1841 0000 0001 3161 7354 (Bank Santander ) Od momentu złożenia zamówienia oraz wybrania opcji zapłać przelewem tradycyjnym oczekujemy do trzech dni roboczych na zaksięgowanie wpłaty na nasze konto. W przypadku jej braku zamówienie zostaje anulowane automatycznie.


Paczka z zamówionym towarem jest wysyłana bezzwłocznie po identyfikacji wpłaty na naszym koncie bankowym. W przypadku niezaksięgowania środków na naszym koncie bankowym w przeciągu 3 dni, zamówienie zostanie anulowane. 

Przelewy24.pl - Błyskawiczne płatności elektroniczne.
Przy wyborze płatności za pomocą serwisu Przelewy24.pl oraz Państwa banku, nastąpi przekierowanie na stronę banku. Po poprawnym zalogowaniu oraz zatwierdzenia wykonania przelewu nasz sklep zostanie natychmiast poinformowany o dokonaniu wpłaty, a paczka zostanie wysłana.

Za pobraniem 
Oznacza, że należność za zamówienie należy zapłacić gotówką kurierowi przy odbieraniu paczki. W przypadku zwrotu zamówienia przez klienta przedsiębiorca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Konsument ma natomiast obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy (czyli np. przesyłki do sprzedawcy) ponosi konsument. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem transakcji nie poinformował o tym konsumenta. Standardowo do przesyłek załączane są paragony. Jeśli jesteś zainteresowana uzyskaniem faktury VAT, prosimy o poinformowanie o tym fakcie za pośrednictwem uwag do zamówienia lub wysłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie. Prosimy o podanie:

1. Numeru zamówienia

2. Nazwy firmy

3. Adresu firmy

4. Numeru NIP firmy

§9 KOSZTY DOSTAWY

Wysyłka krajowa:

1. DHL - koszty dostawy wyświetlone zostaną w koszyku podczas składania zamówienia.

Koszty wysyłki są uzależnione od wagi całkowitej zamówienia ( Prosimy sprawdzić zakładki cennik )

§10 NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

5. Wydawcą Newslettera jest sklep centrumzaopatrzenia.eu

6. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

7. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu centrumzaopatrzenia.eu

8. Newsletter zawiera między innymi reklamy oraz opisy aktualnej oferty handlowej.

9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.§11 REGULAMIN KONTA

1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie. Klient dokonuje rejestracji, stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych na stronie, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj”.

3. Klient, rejestrując się na stronie, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

4. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie.

6. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

7. W momencie zarejestrowania się w naszym sklepie każda osoba otrzymuje automatycznie status na poziomie "Klient". §12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności 
Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień oraz zbieranie opinii o Sklepie za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl oraz Opineo.pl oraz i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Sprzedającego w formie pisemnej.
W przypadku zbierania opinii wyżej wymienionym serwisom udostępniany jest jedynie adres email, na który wysłane zostaje zaproszenie do podzielenia się opinią o realizacji zamówienia w sklepie centrumzaopatrzenia.eu
Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, niniejszej polityki prywatności oraz poniższego stwierdzenia: "Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.oz siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez centrumzaopatrzenia.eu oraz Grupa Allegro Sp. z o.o, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). ”
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenia do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Polityka cookies 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.§13 ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2020